Sherry Cherry

Sherry Cherry

4 count (1oz) vodka
Fill with sparkling wine
Splash grenadine